Click here to skip to this page's main content. Site Index

ԴԻՒԱՆ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ (ԽՄԲ. ԳԻՒՏ ՔԱՀԱՆԱՅ ԱՂԱՆԵԱՆՑ)

 • Դիւան Հայոց Պատմութեան, Գիրք Ա.–Բ.
  Ընթերցել առցանց
 • Դիւան Հայոց Պատմութեան, Գիրք Գ.
  Ընթերցել առցանց
 • Դիւան Հայոց Պատմութեան, Գիրք Դ.
  Ընթերցել առցանց
 • Դիւան Հայոց Պատմութեան, Գիրք Ե.
  Ընթերցել առցանց
 • Դիւան Հայոց Պատմութեան, Գիրք Զ.
  Ընթերցել առցանց
 • Դիւան Հայոց Պատմութեան, Գիրք Է.
  Ընթերցել առցանց
 • Դիւան Հայոց Պատմութեան, Գիրք Ը.
  Ընթերցել առցանց
 • Դիւան Հայոց Պատմութեան, Գիրք Թ.
  Ընթերցել առցանց
 • Դիւան Հայոց Պատմութեան, Գիրք Ժ.
  Ընթերցել առցանց
 • Դիւան Հայոց Պատմութեան, Գիրք ԺԱ.
  Ընթերցել առցանց
 • Դիւան Հայոց Պատմութեան, Գիրք ԺԲ.
  Ընթերցել առցանց
 • Դիւան Հայոց Պատմութեան, Գիրք ԺԳ.
  Ընթերցել առցանց

ՕՏԱՐ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՀԱՅԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 • Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին
  Ընթերցել առցանց
 • Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին. Հատոր Բ
  Ընթերցել առցանց
 • Արաբական աղբյուրները Հայաստանի և հարևան երկրների մասին մասին
  Ընթերցել առցանց
 • Էվլիյա Չելեբի
  Ընթերցել առցանց
 • Պրոկոպիոս Կեսարացի
  Ընթերցել առցանց
 • Կոստանդին Ծիրանածին
  Ընթերցել առցանց
 • Թեոփանեսի
  Ընթերցել առցանց
 • Ասորական աղբյուրներ
  Ընթերցել առցանց
 • Հովսեպոս Փլավիոս, Դիոն Կասսիոս
  Ընթերցել առցանց
 • Հովհաննես Սկիլիցես
  Ընթերցել առցանց
 • Իբն Ալ-Ասիր
  Ընթերցել առցանց
 • Անանուն եդեսացի ժամանակագրություն
  Ընթերցել առցանց
 • Թեոփանես Խոստովանող
  Ընթերցել առցանց
 • Դիոդորոս Սիկիլացի
  Ընթերցել առցանց
 • Թեոփանեսի շարունակող
  Ընթերցել առցանց
 • Արաբ մատենագիրներ Թ-Ժ դարեր
  Ընթերցել առցանց
 • Միքայել Ատտալիատես
  Ընթերցել առցանց
 • Թազքիրաթ ալ-Մուլուք
  Ընթերցել առցանց

ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ

 • Հատոր 1
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 2
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 3
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 4
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 5
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 6
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 7
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 8
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 9
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 10
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 11
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 12
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 13
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 14
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 15
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 16
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 17
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 18
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 19
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 20
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 21
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 22
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 23
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 24
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 25
  Ընթերցել առցանց
 • Հատոր 26
  Ընթերցել առցանց

ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵՂՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 1
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 2
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 3
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 4
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 5,
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 6
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 7
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 8
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 9
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 10
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 11
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 12
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 13
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 14
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 15
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 16
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 17
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 18
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 19
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 20
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 21
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 22
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 23
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 24
  Ընթերցել առցանց
 • Հնագիտական պեղումները Հայաստանում։ N 25
  Ընթերցել առցանց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ

 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 1
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 2
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 3
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 4
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 5
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 6
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 7
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 8
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 9
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 10
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 11
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 12
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 13
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 14
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 15
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 16
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 17
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 18
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 19
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 20
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները։ N 21
  Ընթերցել առցանց

ԴԻՎԱՆ ՀԱՅ ՎԻՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

 • Դիվան Հայ Վիմագրություն։ N 1
  Ընթերցել առցանց
 • Դիվան Հայ Վիմագրություն։ N 2
  Ընթերցել առցանց
 • Դիվան Հայ Վիմագրություն։ N 3
  Ընթերցել առցանց
 • Դիվան Հայ Վիմագրություն։ N 4
  Ընթերցել առցանց
 • Դիվան Հայ Վիմագրություն։ N 5
  Ընթերցել առցանց
 • Դիվան Հայ Վիմագրություն։ N 6
  Ընթերցել առցանց
 • Դիվան Հայ Վիմագրություն։ N 7
  Ընթերցել առցանց
 • Դիվան Հայ Վիմագրություն։ N 8
  Ընթերցել առցանց
 • Դիվան հայ վիմագրության , Պր. 9
  Ընթերցել առցանց
 • Դիվան հայ վիմագրության , Պր. 10
  Ընթերցել առցանց

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ

 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 1
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 2
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 3
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 4
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 5
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 6
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 7
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 8
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 9
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 10
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 11
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 12
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 13
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 14
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 15
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 16
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 17
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ։ N 18
  Ընթերցել առցանց

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

 • Հայ ժողովրդի պատմություն, Հ. 1
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ ժողովրդի պատմություն, Հ. 2
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ ժողովրդի պատմություն, Հ. 3
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ ժողովրդի պատմություն, Հ. 4
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ ժողովրդի պատմություն, Հ. 5
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ ժողովրդի պատմություն, Հ. 6
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ ժողովրդի պատմություն, Հ. 7
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ ժողովրդի պատմություն, Հ. 8
  Ընթերցել առցանց

ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ

 • Крестьянское движение в Армении в XIX веке
  Ընթերցել առցանց
 • ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ ,Գ. 2
  Ընթերցել առցանց
 • Մանր ժամանակագրություններ :XIII-XVIII դդ.,Հ 1, Գ.3
  Ընթերցել առցանց
 • Аграрная политика царизма и крестьянское движение в Армении в начале XX века
  Ընթերցել առցանց
 • Армяно-русские отноношения в XVII веке, Т. I , Сборник док.
  Ընթերցել առցանց
 • ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ,մ. I(1401-1450թթ.),Գ. 6
  Ընթերցել առցանց
 • Մանր ժամանակագրություններ :XIII-XVIII դդ.,Հ 2, Գ.7
  Ընթերցել առցանց
 • ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ,Մ. II(1451-1480թթ.),Գ. 8
  Ընթերցել առցանց
 • Կանոնագիրք հայոց,Հ. Ա,Գ. 9
  Ընթերցել առցանց
 • Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века ,Т. II,Ч. I , Сборник док.
  Ընթերցել առցանց
 • Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века ,Т. II,Ч. II , Сборник док.
  Ընթերցել առցանց
 • ԺԵ Դարի Հայերեն Ձեռագրեի Հիշատակարաններ. Մասն Երրորդ
  Ընթերցել առցանց
 • Կանոնագիրք հայոց,Հ. Բ,Գ. 12
  Ընթերցել առցանց
 • Присоединение Восточной Армении к России,Т. I (1801 – 1813), Сборник док.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ դարի հիշատակարաններ (1601-1620 թթ.), Հ. Ա,Գ. 14
  Ընթերցել առցանց
 • Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ դարի հիշատակարաններ (1621-1640 թթ.), Հ. Բ,Գ. 15
  Ընթերցել առցանց
 • Армяно-русские отношения во втором тридцатилетии XVIII века, Т. III, Сборник док.
  Ընթերցել առցանց
 • Присоединение Восточной Армении к России,Т. II (1814 – 1830), Сборник док.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ դարի հիշատակարաններ (1641-1660 թթ.), Հ. Գ,Գ. 17
  Ընթերցել առցանց
 • Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ ԺԳ դար,Գ. 20
  Ընթերցել առցանց
 • Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ Ե - ԺԲ դդ., Գ. 21
  Ընթերցել առցանց
 • Армяно-русские отношения в XVIII веке
  Ընթերցել առցանց

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 1։ Երիտ. գիտաշխ. հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 2։ Գիտ. հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 3։ Գիտ. հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 4։ Գիտ. հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 5։ Գիտ. հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 6։ Գիտ. հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 7։ Գիտ. հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 8։ Գիտ. հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 9։ Գիտ. հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 10։ Գիտ. հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 11։ Գիտ. հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 12։ Գիտ. հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 13
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 14
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 15
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 16
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 17
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 18
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 19
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 20
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 21
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 22
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 23
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 24
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 25
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 26
  Ընթերցել առցանց

ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ = ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐ ԵՎ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ = ԲԱՆԲԵՐ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

 • Արևելագիտական ժողովածու։ N 1
  Ընթերցել առցանց
 • Արևելագիտական ժողովածու։ N 2
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 3, Արաբական Երկրներ
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 4, Իրան
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 5, Թուրքիա
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 6, Արաբական Երկրներ
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 7, Քրդագիտություն
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 8, Իրան
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 9, Արաբական Երկրներ
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 10, Թուրքիա
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 11, Իրան
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 12, Թուրքիա
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 13, Քրդագիտություն
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 14, Արաբական Երկրների Ներքին և Արտաքին Քաղաքականության
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 15
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 16
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 17
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 18
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 19
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 20
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 21
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 22
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 23
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 24
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 25
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 26
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 27
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 28
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 29
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 30
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 31
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 32, պրակ 1
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 32, պրակ 2
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 33, պրակ 1
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր և Միջին Արևելքի Երկրներ և Ժողովուրդներ Հ. 33, պրակ 2
  Ընթերցել առցանց
 • Բանբեր Արևելագիտության ինստիտուտի Հատոր I (34)
  Ընթերցել առցանց
 • Բանբեր Արևելագիտության ինստիտուտի Հատոր I (34), համար 2
  Ընթերցել առցանց
 • Բանբեր Արևելագիտության ինստիտուտի Հատոր II (35), համար 1
  Ընթերցել առցանց
 • Բանբեր Արևելագիտության ինստիտուտի Հատոր II (35), համար 2
  Ընթերցել առցանց
 • Բանբեր Արևելագիտության ինստիտուտի Հատոր III, համար 1
  Ընթերցել առցանց
 • Բանբեր Արևելագիտության ինստիտուտի Հատոր III, համար 2
  Ընթերցել առցանց

ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

 • Արևելագիտությունը Հայաստանում, Հատոր 1: Իրանագիտության արդի հիմնախնդիրնրը
  Ընթերցել առցանց
 • Արևելագիտությունը Հայաստանում, Հատոր 2: Արաբագիտության արդի հիմնախնդիրնրը
  Ընթերցել առցանց
 • Արևելագիտությունը Հայաստանում, Հատոր 3: Հին և միջնադարյան Հայաստանը և իր հարևանները
  Ընթերցել առցանց

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈւՆ

 • Արևելյան աղբյուրագիտություն, հատոր 1
  Ընթերցել առցանց
 • Արևելյան աղբյուրագիտություն, հատոր 2
  Ընթերցել առցանց
 • Արևելյան աղբյուրագիտություն, հատոր 3
  Ընթերցել առցանց
 • Արևելյան աղբյուրագիտություն, հատոր 4
  Ընթերցել առցանց

ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔ

 • Մերձավոր Արևելք(I) :Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ : Հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր Արևելք(II) :Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ : Հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր Արևելք(III) :Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ : Հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր Արևելք(IV) :Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ : Հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր Արևելք(V) :Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ : Հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր Արևելք(VI) :Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ : Հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր Արևելք(VII) :Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ : Հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր Արևելք(VIII) :Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ : Հոդվ. ժող.
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր Արևելք(IX-X): Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ : Հոդվածների ժողովածու
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր Արևելք(XI-XII): Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ : Հոդվածների ժողովածու
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր Արևելք (XIII): Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ: Հոդվածների ժողովածու
  Ընթերցել առցանց
 • Մերձավոր Արևելք (XIV): Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ: Հոդվածների ժողովածու
  Ընթերցել առցանց

ԹՈՒՐՔԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՕՍՄԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ I
  Ընթերցել առցանց
 • Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ II
  Ընթերցել առցանց
 • Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ III
  Ընթերցել առցանց
 • Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ IV
  Ընթերցել առցանց
 • Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ V
  Ընթերցել առցանց
 • Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ VI
  Ընթերցել առցանց
 • Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ VII
  Ընթերցել առցանց
 • Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ VIII
  Ընթերցել առցանց

ԷՍԹԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐ

 • Էսթետիկայի հարցեր
  Ընթերցել առցանց
 • Էսթետիկայի հարցեր
  Ընթերցել առցանց
 • Էսթետիկայի հարցեր
  Ընթերցել առցանց
 • Էսթետիկայի հարցեր
  Ընթերցել առցանց
 • Էսթետիկայի հարցեր
  Ընթերցել առցանց
 • Էսթետիկայի հարցեր
  Ընթերցել առցանց
 • Էսթետիկայի հարցեր
  Ընթերցել առցանց
 • Էսթետիկայի հարցեր
  Ընթերցել առցանց

ՀԱՅ ԷՍԹԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

 • Հայ էսթետիկական մտքի պատմությունից. Հետազոտությունների ժողովածու: Գ. 1
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ էսթետիկական մտքի պատմությունից. Հետազոտությունների ժողովածու: Գ. 2
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ էսթետիկական մտքի պատմությունից. Հետազոտությունների ժողովածու: Գ. 3
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ էսթետիկական մտքի պատմությունից. Հետազոտությունների ժողովածու: Գ. 4
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ էսթետիկական մտքի պատմությունից. Հետազոտությունների ժողովածու: Գ. 5
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ էսթետիկական մտքի պատմությունից. Հետազոտությունների ժողովածու: Գ. 6
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ էսթետիկական մտքի պատմությունից. Հետազոտությունների ժողովածու: Գ. 7
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ էսթետիկական մտքի պատմությունից. Հետազոտությունների ժողովածու: Գ. 8
  Ընթերցել առցանց

ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

 • 1890-1900
 • 1901-1910
 • 1911-1920
 • 1921-1930
 • 1931-1940
 • 1941-1950
 • 1951-1960
 • 1961-1970
 • 1971-1980
 • 1981-1990
 • 1991-2009

ԿՈՄԻՏԱՍ

 • Երկերի ժողովածու: Մեներգեր.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի ժողովածու: Խմբերգեր.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի ժողովածու: Խմբերգեր.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի ժողովածու: Խմբերգեր և մեներգեր.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի ժողովածու: Մեներգեր և խմբերգեր.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի ժողովածու: Դաշնամուրային ստեղծագործություններ.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի ժողովածու: Պատարագ.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի ժողովածու: Հոգևոր ստեղծագործություններ.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի ժողովածու: Հայ ժողովրդական երգեր Գիրք Ա.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի ժողովածու: Հայ ժողովրդական երգեր Գիրք Բ.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի ժողովածու: Հայ ժողովրդական երգեր.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի ժողովածու: Հայ ժողովրդական երգեր Գիրք Դ.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի ժողովածու: Հայ ժողովրդական երգեր Գիրք Ե.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի ժողովածու: Հայ ժողովրդական և աշուղական երգեր, նվագներ: Թուրքական երգեր, քրդական երգեր և նվագներ.
  Ընթերցել առցանց
 • ԵՐԳԵՑՈՂՈՒԹԻՒՆՔ ՍՐԲՈՅ ՊԱՏԱՐԱԳԻ.
  Ընթերցել առցանց
 • Անտունի: Գեղջկական երգ.
  Ընթերցել առցանց
 • Կաքաիի երգը.
  Ընթերցել առցանց
 • Հաբրբան: Գեղջկական երգ.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ շինական երգեր.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ ժողովրդական երաժշտութիւն: Պարեր, տետր Ա.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ քնար.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ ժողովրդական երաժշտութիւն: Մեներգներ եվ խմբերգներ. Տետր Ե.
  Ընթերցել առցանց
 • Ո՜վ մեծասքանչ դու լեզու.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ ժողովրդական երաժշտութիւն, տետր Զ.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ ժող. երաժշտ. : Չորս ժողովրդական երգեր, Տետր Բ.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ ժողովրդական երաժշտութիւն: Սիփանաց քաջեր, տետր Գ.
  Ընթերցել առցանց
 • Քրդական եղանակներ.
  Ընթերցել առցանց

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՍՊԵՆԴԻԱՐՅԱՆ

 • Ստեղծագործությունների լրիվ ժողովածու: Ռոմանսներ և երգեր, Հատոր Ա.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի լիակատար ժողովածու: Վոկալ անսամբլներ, խմբերգեր, մելոդեկլամացիաներ, ռուսական և ուկրաինական ժողովրդական երգերի մշակումներ.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի ժողովածու: Գործիքային ստեղծագործություններ.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի լիակատար ժողովածու: Պարտիտուրաներ, Հատոր Դ.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի լիակատար ժողովածու: Պարտիտուրաներ, Հատոր Ե.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի լիակատար ժողովածու: Պարտիտուրաներ, Հատոր Զ.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի լիակատար ժողովածու: Պարտիտուրաներ, Հատոր Է.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի լիակատար ժողովածու: Երկու սյուիտ և սիմֆոնիկ պատկեր << Ալմաստ>> օպերայից.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի ժողովածու: Սիմֆոնիկ ստեղծագործություններ: Քառաձեռք փոխադրումներ դաշնամուրի համար.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի լիակատար ժողովածու: Ալմաստ: Օպերա չորս գործողությամբ: Փոխադրում երգի և դաշնամուրի համար, Հատոր Ժ.
  Ընթերցել առցանց
 • Երկերի լիակատար ժողովածու: Երկերի լիակատար ժողովածու: Ալմաստ օպերա. .
  Ընթերցել առցանց

This project was made possible in part through a donation from the Internet Society