Click here to skip to this page's main content. Site Index

 • ՈԻսումնասիրութիւնք լեհահայոց դատաստանագրոյն
  Ընթերցել առցանց
 • Ազգաբանութիւն ազնուական զարմին Տիւզեանց
  Ընթերցել առցանց
 • Ագաթանգեղոս առ Գէորգայ եւ ուսումնասիրութիւն Ագաթանգեղեայ գրոց
  Ընթերցել առցանց
 • Արեւելեան Հայք ի Պուքովինա
  Ընթերցել առցանց
 • Ուսումնասիրութիւնք Ստոյն- Կալիսթենեայ վարուց Աղեքսանդրի
  Ընթերցել առցանց
 • Ուղեւորութիւն ի Փոքր Ասիա
  Ընթերցել առցանց
 • Ամառնային ուղեւորութիւնից դէպ ի Հայս
  Ընթերցել առցանց
 • Նորագոյն աղբերք Մովսիսի Խորենացւոյ. Քննադատական ուսումնասիրութիւնք
  Ընթերցել առցանց
 • Պատմութիւն հայ լրագրութեան: Ի սկզբանէ մինչեւ մեր ժամանակը
  Ընթերցել առցանց
 • Քննութիւնք գրոց Դաւթի Անյաղթի կամ թարգմանութեանց Արիստոտէլի
  Ընթերցել առցանց
 • Հայք յԵղիսաբեթուպոլիս Դրանսիլուանիոյ
  Ընթերցել առցանց
 • Զենոբ Գլակ. Համեմատական ուսումնասիրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ գիւղական տունը
  Ընթերցել առցանց
 • Նորագոյն աղբերք Մովսիսի Խորենացւոյ: Քննադատական ուսումնասիրութիւնք
  Ընթերցել առցանց
 • Ուսումնասիրութիւնք հայերէնի փոխառեալ բառից
  Ընթերցել առցանց
 • Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք: Հետազօտութիւնք եւ բնագիրք
  Ընթերցել առցանց
 • Հայկական աշխատսիրութիւնք
  Ընթերցել առցանց
 • Սեւ ծովու ռուսական եզերքը
  Ընթերցել առցանց
 • Դրանսիլուանիոյ հայոց Մետրապոլիսը կամ նկարագիր Կերլա Հայաքաղաքի ի գիր եւ ի պատկերս
  Ընթերցել առցանց
 • Վարդապետութիւն Առաքելոց: Անվաւերական կանոնաց մատեանը
  Ընթերցել առցանց
 • Սասուն եւ Տիգրիսի աղբերաց սահմանները: Պատմական եւ տեղագրական հետազօտութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Աբգարու զրոյցը Մովսէս Խորենացւոյ պատմութեան մէջ
  Ընթերցել առցանց
 • Հետազօտութիւնք նախնեաց ռամկօրէնի վրայ: Ուսումնասիրութիւնք եւ քաղուածքներ
  Ընթերցել առցանց
 • Հետազօտութիւնք նախնեաց ռամկօրէնի վրայ: Ուսումնասիրութիւնք եւ քաղուածքներ
  Ընթերցել առցանց
 • Համառօտ պատմութիւն հայոց
  Ընթերցել առցանց
 • Գիրք գրելու արուեստը
  Ընթերցել առցանց
 • Մովսէս Խորենացու նորագոյն աղբիւների մասին: Քննադատական ուսումնասիրութիւնք
  Ընթերցել առցանց
 • Ակնարկ մը հայ հնագրութեան վրայ: Ուսումնասիրութիւն հայոց գրչութեան արուեստին
  Ընթերցել առցանց
 • Փ. Բիւզանդացի եւ իւր պատմութեան խարդախողը: Քննութիւն Մ. Խորենացու աղբիւրների մասին
  Ընթերցել առցանց
 • Հայերէն բարբառախօսութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Հայք ի Զմիւռնիա եւ ի շրջակայս
  Ընթերցել առցանց
 • Հայք ի Զմիւռնիա եւ ի շրջակայս
  Ընթերցել առցանց
 • Հայք յԵղիսաբեթուպոլիս Դրանսիլուանիոյ
  Ընթերցել առցանց
 • Եւդոկիոյ հայոց գաւառաբարբառը
  Ընթերցել առցանց
 • Հեթանոս Հայաստանի ութ մեհեաններն: Ագաթանգեղոսի եւ Մ. Խորենացւոյ համեմատ
  Ընթերցել առցանց
 • Ժողովածոյք առակաց Վարդանայ: Նիւթեր պատմութեան հայոց միջինդարեան մատենագրութեան ըստ հայագետ Ն. Մառի
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ բնակչութիւնը Սեւ ծովէն մինչեւ Կարին
  Ընթերցել առցանց
 • Բառաքննական դիտողութիւններ
  Ընթերցել առցանց
 • Հինգ պանդուխտ տաղասացներ
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ ազգի տարագրութիւնը գերմանական վաւերագիրներու համեմատ
  Ընթերցել առցանց
 • Յովհաննէս Վանական եւ իւր դպրոցը
  Ընթերցել առցանց
 • Մատենագրական հետազօտութիւններ: Քննութիւն եւ բնագիր
  Ընթերցել առցանց
 • Լօռիի Կիւրիկեան թագաւորներու պատմութիւնը
  Ընթերցել առցանց
 • Չահարմահալի հայ ժողովրդական բանահիւսութիւնը
  Ընթերցել առցանց
 • Դասական մանր բնագիրներ եւ ձեռագրական համեմատութիւններ
  Ընթերցել առցանց
 • Բնութեան աւերումը Անդրկովկասում յատկապէս Հայաստանում
  Ընթերցել առցանց
 • Մակաբայեցւոց Բ. գրքին հայերէն թարգմանութիւնը: Քննական ուսումնասիրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Բառաքննական դիտողութիւններ
  Ընթերցել առցանց
 • Յովհաննէս Ժ. Բար-Շուշանի Հայոց Կաթողիկոսին գրած թուղթը
  Ընթերցել առցանց
 • Կոմիտաս վարդապետ: Կեանքը եւ գործունէութիւնը
  Ընթերցել առցանց
 • Լիակատար ցուցակ հայերէն լրագիրներու
  Ընթերցել առցանց
 • Մատենագրական հետազօտութիւններ: Քննութիւն եւ բնագիր
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ գրչագիրները ի՛նչ պայմաններու տակ կ'ընդօրինակէին հայ ձեռագիրները
  Ընթերցել առցանց
 • Երգ Երգոցի առաջին եւ երկրորդ թարգմանութիւնը: Ուսումնասիրութիւն եւ բնագրեր
  Ընթերցել առցանց
 • Պարսկահայ նորագոյն աշուղներ
  Ընթերցել առցանց
 • Քրիստաֆոր Կարա-Մուրզա: Նրա կեանքը եւ գործունէութիւնը
  Ընթերցել առցանց
 • Քննադատութիւն հայբուսակի
  Ընթերցել առցանց
 • Մաշթոց եւ նրա աշակերտները ըստ օտար աղբիւրների
  Ընթերցել առցանց
 • Գիրք գրելու արուեստը
  Ընթերցել առցանց
 • Կամսարականները ՛՛Տեարք Շիրակայ եւ Արշարունեաց՛՛
  Ընթերցել առցանց
 • Մատենագրական քննութիւններ
  Ընթերցել առցանց
 • Տիգրան Բ. եւ հայ-լուկուլլեան պատերազմները
  Ընթերցել առցանց
 • Հոլլանդան եւ հայերը ԺԶ. - ԺԹ. դարերում
  Ընթերցել առցանց
 • Անյայտ աղանդաւորներ հայոց մէջ ԺԶ. ու ԺԷ. դարերում: Յաւելուած բանասէրի օրագրից
  Ընթերցել առցանց
 • Բառախօսական դիտողութիւններ հայերէն գիտական լեզուի մասին
  Ընթերցել առցանց
 • Եղիա Աստուածատուրեան Մուշեղեան եւ իր գրական արտադրութիւնները
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց գրերը
  Ընթերցել առցանց
 • Յունաբան դպրոցը եւ նրա զարգացման շրջանները: Քննական ուսումնասիրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Ճորոխի աւազանը
  Ընթերցել առցանց
 • Միհրը հայոց մէջ
  Ընթերցել առցանց
 • Սեւանայ վանքը
  Ընթերցել առցանց
 • Յարգանք հայ նահատակին: Յիշողութիւններ Յաւիտենական քաղաքից
  Ընթերցել առցանց
 • Իսլամը հայ մատենագրութեան մէջ
  Ընթերցել առցանց
 • Ներոն կայսեր արեւելեան քաղաքականութիւնը
  Ընթերցել առցանց
 • Արայ Գեղեցիկ: Համեմատական - քննական ուսումնասիրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Մատենագրական հետազօտութիւններ: Քննութիւն եւ բնագիր
  Ընթերցել առցանց
 • Թուղթ Մակարայ Բ. Երուսաղէմի Հայրապետի առ Վրթանէս եպիսկոպոսապետ Սիւնեաց յաղագս կարգաց եկեղեցւոյ
  Ընթերցել առցանց
 • Փշրանքներ ջուղահայ եւ հնդկահայ բանահիւսութիւնից
  Ընթերցել առցանց
 • Աղեքսանդր Մանթաշեանց: Մեծ վաճառականն եւ բարեգործը
  Ընթերցել առցանց
 • Երեմիա Չէլէպիի Քէօմիւրճեան: Ստամպօլոյ պատմութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Եղիշէ վարդապետ եւ իւր Պատմութիւնն Հայոց պատերազմի: Մատենագրական - պատմական ուսումնասիրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Դասական հայերէնը եւ Վիեննական Մխիթարեան դպրոցը
  Ընթերցել առցանց
 • Երեմիա Չէլէպի Քէօմիւրճեան: Կեանքն եւ գրական գործունէութիւնը: Մատենագրական ուսումնասիրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Ժամանակագրութիւնն Հայաստանի ոստիկաններու Առաջին Աբբասեանց օրով 750-887
  Ընթերցել առցանց
 • Երկրախօսութիւն Հայաստանի
  Ընթերցել առցանց
 • Հաթեր եւ Ուրարտեանք: Մատենագիտական ուսումնասիրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Ֆիրդուսի եւ Մովսէս Խորենացին: Մատենագրական ուսումնասիրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Մովսէս Գ. Տաթեւացի Հայոց Կաթողիկոսն եւ իր ժամանակը
  Ընթերցել առցանց
 • Եղիշէ Վարդապետ եւ իւր Պատմութիւնն հայոց պատերազմի
  Ընթերցել առցանց
 • Սիմէոն դպրի Լեհացւոյ ուղեգրութիւն, տարեգրութիւն եւ յիշատակարանք
  Ընթերցել առցանց
 • Տատիանի համաբարբառն եւ հայերէն Աւետարաններու առաջին թարգմանութիւնը: Քննական ուսումնասիրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Բելգիա եւ հայեր
  Ընթերցել առցանց
 • Երեմիա Չէլէպիի Քէօմիւրճեան: Ստամպօլոյ պատմութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Մատենագրական հետազօտութիւններ: Քննութիւն եւ բնագիր
  Ընթերցել առցանց
 • Դիոնիսիոս Բարսալիբիի հակաճառութիւնը Հայոց դէմ
  Ընթերցել առցանց
 • Վրաստան եւ հայերը: Պատմական եւ մշակութային յարաբերութիւնները անցեալում
  Ընթերցել առցանց
 • Թիֆլիսի հայկական պանթէոններում
  Ընթերցել առցանց
 • Վասպուրական - Վանի վանքերը
  Ընթերցել առցանց
 • Դորպատի հայ ուսանողութիւնը
  Ընթերցել առցանց
 • Վասպուրական Վանի վանքերը
  Ընթերցել առցանց
 • Սարդիկէի ժողովքի հայերէն կանոնները: Բնագիր եւ ուսումնասիրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Սեբաստիայի վանքերը
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստան Սուրբ Գրքի մէջ: Սուրբ գրական-աշխարհագրական ուսումնասիրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Վասպուրական - Վանի վանքերը
  Ընթերցել առցանց
 • Հին Հայաստանի արեւմտեան սահմանը: Փոքր - Հայք եւ Կողոփենէ (Սեբաստիա)
  Ընթերցել առցանց
 • Տեսիլ Ս. Սահակայ: Մատենագրական պատմական-քննութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Ս. Մաշտոց Վարդապետ: Կեանքն եւ գործունէութիւնը հանդերձ կենսագրութեամբ Ս. Սահակայ
  Ընթերցել առցանց
 • Քրիստոնէութեան մուտքը Հայաստան եւ Վրաստան
  Ընթերցել առցանց
 • Նոր Կտակարանի գրքերու կարգը Հայոց քով
  Ընթերցել առցանց
 • Քերովբէ Պատկանեան Դորպատում
  Ընթերցել առցանց
 • Կարապետ Արթին Փաշա Տաւուտեան կուսակալ եւ ընդհանուր կառավարիչ Լիբանանի (1816 - 1873)
  Ընթերցել առցանց
 • Քննութիւն Ս. Սահակի վերագրուած կանոններու եւ Հայոց եկեղեցական տարին Է. դարու սկիզբը
  Ընթերցել առցանց
 • Սիմէոն Պղնձահանեցի եւ իր թարգմանութիւնները վրացերէնէ
  Ընթերցել առցանց
 • Տեղագրական հետազօտութիւններ Հայաստանի մէկ քանի քաղաքներու եւ բերդերու մասին
  Ընթերցել առցանց
 • Եւրոպական փոխառեալ բառեր հայերէնի մէջ
  Ընթերցել առցանց
 • Բարձր Հայքի վանքերը
  Ընթերցել առցանց
 • Կարմիրն Վարդան եւ Աւարայրի ճակատամարտը ըստ Ղազար Փարպեցւոյ: Մատենագրական-պատմական ուսումնասիրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Գույումճեան եւ Թընկըրեան գերդաստանները
  Ընթերցել առցանց
 • Գնունեաց եւ Ռշտունեաց նախարարութիւնները
  Ընթերցել առցանց
 • Բաղէշի դպրոցը 1500-1704: Նպաստ մը հայոց եկեղեցւոյ պատմութեան եւ մատենագրութեան
  Ընթերցել առցանց
 • Մատենագրական հետազօտութիւններ: Քննութիւն եւ բնագիր
  Ընթերցել առցանց
 • Տարօն - Տուրուբերանի վանքերը
  Ընթերցել առցանց
 • Արցախի վանքերը
  Ընթերցել առցանց
 • Պատմութիւն Լազարեան տոհմի եւ Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց
  Ընթերցել առցանց
 • Ոսկեան եւ Մըսըրլեան գերդաստանները
  Ընթերցել առցանց
 • Ուսումնասիրութիւններ հայ նախարարութիւններու մասին
  Ընթերցել առցանց
 • Ներսէս Լամբրոնացի արքեպիսկոպոս Տարսոնի
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստան երեքգլխեան կռիւներու սկզբնաւորութեան հոսանքին մէջ
  Ընթերցել առցանց
 • Ալլահվէրտեան գերդաստանը
  Ընթերցել առցանց
 • Կիլիկիայի վանքերը
  Ընթերցել առցանց
 • Չորս պահլաւիկ բնագիրներ
  Ընթերցել առցանց
 • Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգորիս Ա. Կաթողիկոս Աղթամարի
  Ընթերցել առցանց
 • Դաւիթ Հարքացի Անյաղթ փիլիսոփայ կեանքն եւ գործերը
  Ընթերցել առցանց
 • Եւկլիդեայ գիրք յաղագս տարերաց երկրաչափութեան
  Ընթերցել առցանց
 • Եղիշէ վարդապետ եւ իւր Պատմութիւնն հայոց պատերազմի
  Ընթերցել առցանց
 • Գուգարքի վանքերը
  Ընթերցել առցանց
 • Եփրատի սահմանագլուխը Պոմպէոսի ժամանակէն մինչեւ արաբացւոց աշխարհակալութիւնը
  Ընթերցել առցանց
 • Կուտինահայ ժամանակագրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Կաթողիկէ հայերը Կուտինայի (Քիւթահիա)
  Ընթերցել առցանց
 • Արշակունի դրամներ: Պատմական տեսութիւն աղբիւրներ
  Ընթերցել առցանց
 • Կէօչէյեան գերդաստանը
  Ընթերցել առցանց
 • Սեբաստիայի, Խարբերդի, Տիարպէքիրի եւ Տրապիզոնի նահանգներու վանքերը
  Ընթերցել առցանց
 • Լեհահայերը եւ անոնց Անդրէաս արքեպիսկոպոսը Եազլովիցի մէջ
  Ընթերցել առցանց
 • Պիլէզիկճեան Գերդաստանը
  Ընթերցել առցանց
 • Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու
  Ընթերցել առցանց
 • Մատենագրական հետազօտութիւններ: Քննութիւն եւ բնագիր
  Ընթերցել առցանց
 • Նիւթեր Կ.Պոլսոյ հայոց պատմութեան համար
  Ընթերցել առցանց
 • Հայերը բիւզանդական կայսրութեան մէջ
  Ընթերցել առցանց
 • Չորս հայ տաղասացներ եւ անոնց տաղերը
  Ընթերցել առցանց
 • Ստեփանոս Վ. Ռօշքա: Մատթէոս Վ. Ջուղայեցի
  Ընթերցել առցանց
 • Ղազար Վ. Բաբերդացի եւ Յովհաննէս Թլկուրանցւոյ տաղ Քաջն Լիպարտի
  Ընթերցել առցանց
 • Բնագրական դիտողութիւններ պատարագամատոյցի եւ երեքսրբեանի մասին
  Ընթերցել առցանց
 • Տաղասացներ եւ տաղեր
  Ընթերցել առցանց
 • Ուսումնասիրութիւններ եւ բնագիրներ
  Ընթերցել առցանց
 • Տատեան գերդաստանը
  Ընթերցել առցանց
 • Նոր նիւթեր եւ դիտողութիւններ հրատարակիչ Վանանդեցւոց մասին
  Ընթերցել առցանց
 • Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու
  Ընթերցել առցանց
 • Արտաշէսեան հարստութեան դրամները
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի Որոնդեանները
  Ընթերցել առցանց
 • Մովսէս Դասխուրանցի (կոչուած Կաղանկատուացի) եւ իր պատմութիւն Աղուանից
  Ընթերցել առցանց
 • Հետազօտական պատմութիւն մատենագրութեան հայոց
  Ընթերցել առցանց
 • Միաբանող եղբայրները եւ հայ եկեղեցին (1330-1360)
  Ընթերցել առցանց
 • Հայաստանի վերաբերեալ հռոմէական դրամներ եւ մեդալիոններ
  Ընթերցել առցանց
 • Վիեննայի Մխիթարեան թանգարանի Կոստանդին Գ. - Լեւոն Ե. դրամները
  Ընթերցել առցանց
 • Դիտողութիւններ եւ սրբագրութիւններ Սեբիոսի պատմագրոց բնագրին վերայ
  Ընթերցել առցանց
 • Տայք, դրացիք եւ Խոտորջուր: Պատմական - տեղագրական ուսումնասիրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Գերպ. Հ. Մեսրոպ Վ. Հապոզեան Արքեպիսկոպոս Կամախու եւ ընդհր. Աբբայ Մխիթարեան միաբանութեան ի Վիեննա
  Ընթերցել առցանց
 • Մխիթար - յուշարձան
  Ընթերցել առցանց
 • Դրամական շրջանառութիւնը Հայաստանում սկզբից մինչեւ Ժ. դար Յ. Ք. Ի
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ եկեղեցին Լեհաստանի մէջ 1350 - 1624
  Ընթերցել առցանց
 • Տայք, դրացիք եւ Խոտորջուր: Պատմական-տեղագրական ուսումնասիրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Տայք, դրացիք եւ Խոտորջուր: Պատմական-տեղագրական ուսումնասիրութիւն
  Ընթերցել առցանց
 • Պալեան գերդաստանը
  Ընթերցել առցանց
 • Դրամագիտական պրպտումներ: Հեթում Բ. Լեւոն Գ. եւ Աւշին
  Ընթերցել առցանց
 • Հետազօտական ակնարկներ
  Ընթերցել առցանց
 • Մինաս վրդ. Ամդեցի Պատրիարք Երուսաղէմի (1630-1704 Նոյեմբ. 24)
  Ընթերցել առցանց
 • Թուրքական Ֆութուվվաթը եւ հայերը
  Ընթերցել առցանց
 • Արտաշէսեան արքայատոհմի թագերը եւ անոնց ծագումը
  Ընթերցել առցանց
 • Տեսութիւն քննական քերականութեան Հ. Արսենի Այտընեան
  Ընթերցել առցանց
 • Աւետարանների լիակատար համաբարբառներ
  Ընթերցել առցանց
 • Հայագէտ Լուի Մարիէս
  Ընթերցել առցանց
 • Հայ թարգմանական գրականութեան բառապաշարը (Ե. դար)
  Ընթերցել առցանց
 • Պատմա - աշխարհագրական եւ վիմագրագիտական հետազօտութիւններ (Արցախ եւ Ուտիք)
  Ընթերցել առցանց