Click here to skip to this page's main content. Site Index

ԱԲԵՂՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ

 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Ա
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Բ
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Գ
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Դ
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Ե
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Զ
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Է
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Ը
  Ընթերցել առցանց
 • Մովսես Խորենացի – Պատմութիւն հայոց
  Ընթերցել առցանց
 • История древнеармянской литературы
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց Հին Գրականության Պատմություն, Գիրք Ա.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց Հին Գրականության Պատմություն, Գիրք Բ.
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Ուղղագրության ռեֆորմը
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան - Ռուս-հայերեն ռազմական բառարան
  Ընթերցել առցանց
 • Абегян Манук: История древнеармянской литературы: Т. 1
  Ընթերցել առցանց
 • Абегян Манук: История древнеармянской литературы
  Ընթերցել առցանց

ԱՃԱՌՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ

ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ԱՎԵՏԻՔ

 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 1
  Ընթերցել առցանց
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 2
  Ընթերցել առցանց
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 3
  Ընթերցել առցանց
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 4
  Ընթերցել առցանց
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 5
  Ընթերցել առցանց
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 6
  Ընթերցել առցանց

ՂԱՓԱՆՑՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ

 • Գրիգոր Ղափանցեան. «Հայա-Արմենական» լեզուախմբի ազակցական բովանդակութիւնը
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Լեզուների ծագումնաբանական դասակարգման հիմունքները և լեզվի զարգացման ստադիալականության մասին Ն. Մառի հայացքների քննադատությունը
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Հայոց լեզվի Պատմություն (Հին շրջան)
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Ընդհանուր լեզվաբանություն
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցեան. Լեզուաբանական դիսցիպլինաներ եւ լեզու
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Արա Գեղեցիկի պաշտամունքը
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Հաբեթական լեզվաբանությունն ու տեսությունը
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Ընդհանուր լեզվաբանություն Հ.1
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Ուրարտուի պատմությունը
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Ստալինյան ուսմունքը լեզվի մասին և հայագիտության մի քանի խնդիրներ
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Նոր-Բայազետի սեպագիր արձանագրությունը
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան.
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. К происхождению грузинского национального имени Khartveli
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. Историко-лингвестические работы
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. О внутренных закономерностях развития армянского языка
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. О внутренных закономерностях развития армянского языка
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. Историко-лингвистическoe значение топонимика древней Армении
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. К происхождению армянского языка
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. О взаимоотношении армянского и лазо-мегрелского языков
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. О концептуально-иделогической стороне некоторых урартских слов и выражений
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. Об Урартском божестве Шебиту
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. Общие элементы между урартским и хеттским языками
  Ընթերցել առցանց

ՄԱԼԽԱՍՅԱՆՑ ՍՏԵՓԱՆ

 • Ստ. Մալխասեանց. Գրաբարի համաձայնութիւնը
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեան. Ուսումնասիրութիւն Փաւստոս Բիւզանդի պատմութեան
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Սեբէոսի պատմութիւնը եւ Մ. Խորենացի
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Համառօտ պատմութիւն Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի եօթանասունեւհինգամեայ գոյութեան (1824-1899)
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Գրաբարի հոլովումը, խոնարհումը եւ նախդիրները
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Համառոտ դասընթաց հայոց հին մատենագրութեան
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասյանց. Խորենացու առեղծվածի շուրջը
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Հայերէն բացատրական բառարան, Հ. 1
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Հայերէն բացատրական բառարան, Հ. 2
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Հայերէն բացատրական բառարան, Հ. 3
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Հայերէն բացատրական բառարան, Հ. 4
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասյանց. Առակներ, ավանդություններ, անեկդոտներ
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասյանց. Մատենագիտական դիտողություններ
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Բանասիրական հետազոտություններ
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Մի հնչիւն մի գիր (Վեվագրութիւն)
  Ընթերցել առցանց
 • Վիլլիամ Շէկսպիր. Լիր Թագաւոր
  Ընթերցել առցանց
 • Վիլլիամ Շէքսպիր. Մակբեթ
  Ընթերցել առցանց

ՄԱՆԱՆԴՅԱՆ ՀԱԿՈԲ

ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ ԱՐՍԵՆ

 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Աբովյանի ստեղծագործությունը
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան.Հովհաննես Թումանեան Հայրենի եզերքի քնարերգուն
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Վ.Գ. Բելինսկի. Ռուս մեծ քննադատ-հրապարակախոս
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 1
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 2
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 3
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 4
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 5
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 6
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 7
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 8
  Ընթերցել առցանց
 • Արսէն Տէրտէրեան. Յովհաննէս Յովհաննիսեան. Սիրոյ եւ կարեկցութեան երգիչը
  Ընթերցել առցանց
 • Արսէն Տէրտէրեան. Մուրացանը որպէս մտածող եւ գեղագէտ
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայ կլասիկներ
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Պերճ Պռոշյան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսէն Տէրտէրեան. Վահան Տէրեան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսէն Տէրտէրեան. Լեւոն Շանթ. Սէռի եւ դասալքութեան երգիչը
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Շիրվանզադեի գրական տիպերի հանրագիտարանը
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Մուրացան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսէն Տէրտէրեան. Միքայէլ Նալբանդեան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Նկատողություններ մեր գյուղագիրների մասին
  Ընթերցել առցանց
 • Արսէն Տէրտէրեան. Շիրվանզադէ
  Ընթերցել առցանց
 • Արսէն Տէրտէրեան. Նար-Դոսի ստեղծագործութիւնը
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Բրյուսովը և հայ կուլտուրան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հակոբ Պարոնյանի ստեղծագործությունը. Առաջաբան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Րաֆֆի Սամվել. Առաջաբան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. «Գևորգ Մարզպետունին» իբրև պատմական վեպ. Առաջաբան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Մուրացան. Առաջաբան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. XII-XVII դարերի հայ աշխարհիկ գրականություն. Առաջաբան
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց նոր գրականություն Պրակ Ա. Համառոտ դասընթացք: Առաջաբան
  Ընթերցել առցանց

ՕՐԲԵԼԻ ՀՈՎՍԵՓ

 • Յ. Օրբելի. Վարք տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
  Ընթերցել առցանց
 • Յ. Օրբելի. Անւոյ աւերակները
  Ընթերցել առցանց
 • Հ. Օրբելի. Գիտական Ուսումնասիրություններ
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Шесть Армянскихъ Надписей
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Каталогъ Анiйского Музея Древностей
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Предварительный Отчетъ о Коммандировке въ Азiатскую Турцiю
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Краткiй путеводитель по городищу Ани
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Багаванская надпись 639 г. и другiя амянскiя ктиторскiя надписи VII века
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Фрагментъ крестнаго камня съ арабской надписью въ Тифлисе
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Описание Версаля в Армянской записи 1683 года
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Две строительскiя надписи князей Камсаракановъ
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Два серебряныхъ ковша XVI века съ амянской и греческой надписями
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Армянскiя надписи на камне
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Багаванский храмъ и его надписи
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Басни средневековой Армении
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. hАсанъ Джалалъ, Князь Хаченскiй
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Развалины Ани
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Указатель словъ и именъ къ 13 армянскимъ надписямъ VII-ого века
  Ընթերցել առցանց

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ

 • Մ. Թումանյան. Բամբակի մշակությունը (պատկերազարդ)
  Ընթերցել առցանց
 • Մ. Թումանյան. Հայաստանի վայրի ցորենները
  Ընթերցել առցանց
 • Մ. Թումանյան. Դաշտամոլախոային թավոտ վիկերի բազմահար ձևերը
  Ընթերցել առցանց
 • Մ. Թումանյան. Հացաբույսերի վորոշիչ (հասկավորներ)
  Ընթերցել առցանց
 • Մ. Թումանյան. Արագածի կուլուրական բույսերը
  Ընթերցել առցանց
 • Մ. Թումանյան. Եգիպտացորենը և նրա մշակությունը
  Ընթերցել առցանց
 • Известия Армянского филиала Академии наук СССР № 1-2 (15-16). М. Г. Туманян. Биоценоз пшениц Закавказья
  Ընթերցել առցանց

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍԱՀԱԿ

 • Ս. Կ. Կարապետյան. Կաթնատու կովի կերակրումն ու խնամքը
  Ընթերցել առցանց
 • Ս. Կ. Կարապետյան. Ինչպես աճեցնել հորթերին
  Ընթերցել առցանց
 • Ս. Կ. Կարապետյան. Նրբագեղմ ոչխարաբուծության զարգացման ուղիները Հայկական ՍԱՌ-ում
  Ընթերցել առցանց
 •  Ս. Կ. Կարապետյան. Արհեստական լուսավորման ազդեցությունը գյուղատնտեսական թռչունների ձվատվության վրա
  Ընթերցել առցանց
 •  
Ս. Կ. Կարապետյան. Գյուղատնտեսական թռչունների կերակրումը, խնամքը և աճեցումը
  Ընթերցել առցանց
 •  
Ս. Կ. Կարապետյան. Լենինականի թռչնաբուծական սովխոզի նվաճումները
  Ընթերցել առցանց
 •  
Ս. Կ. Կարապետյան. Ինտենսիվ թռչնաբուծության ժողովրդատնտեսական նշանակությունը և նրա զարգացման հեռանկարները Հայաստանում
  Ընթերցել առցանց
 •  
Ս. Կ. Կարապետյան. Թռչնաբուծությունը և նրա մթերատվության բարձրացման ուղիները
  Ընթերցել առցանց
 •  
Ս. Կ. Կարապետյան. Թռչնաբուծություն
  Ընթերցել առցանց
 •  
Ս. Կ. Կարապետյան. Անասնաբուծության մթերատվության բարձրացման ռեզերվները
  Ընթերցել առցանց
 •  
Ս. Կ. Կարապետյան. Լայնորեն տարածենք մեր ռեսպուբլիկայում երևանյան ցեղախմբի հավերը
  Ընթերցել առցանց
 •  
Ս. Կ. Կարապետյան. Արդյունաբերական թռչնաբուծությունը և նրա զարգացման ուղիները
  Ընթերցել առցանց
 •  
Ս. Կ. Կարապետյան, Ռ. Գ. Քոչարյան. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթահարումը անասնաբուծության և թռչնաբուծության մեջ
  Ընթերցել առցանց
 •  
Ս. Կ. Կարապետյան. Օրգանիզմի վերարտադրական ֆունկցիայի և մթերատվության ֆիզիոլոգիական խթանումը
  Ընթերցել առցանց
 •  
Ս. Կ. Կարապետյան. Լ. Ա. Օրբելի
  Ընթերցել առցանց
 •  
Ս. Կ. Կարապետյան. Տարիքային ֆիզիոլոգիա
  Ընթերցել առցանց
 •  
Ս. Կ. Կարապետյան. Վերլուծիչների և ներզատական ու սեռական գեղձերի ֆիզիոլոգիա
  Ընթերցել առցանց
 •  С.К. Карапетян. Новые экспериментальные данные о влиянии диференцированного светового режима на репродуктивные и другие внутренние органы домашней птицы
  Ընթերցել առցանց
 • С.К. Карапетян. Роль света в физиологической стимуляции животного организма
  Ընթերցել առցանց
 •  С.К. Карапетян. Биологические основы повышения продуктивности и пути интенсификации птицеводства в Армянской ССР
  Ընթերցել առցանց
 •  С.К. Карапетян, В.А. Варданян. Действие ионизирующей радиации на оогенез
  Ընթերցել առցանց
 •  С.К. Карапетян. Л. А. Орбели
  Ընթերցել առցանց
 •  С.К. Карапетян, М.Н. Гукасян. Ереванская порода кур
  Ընթերցել առցանց
 • С.К. Карапетян. Биологическое действие искусственных источников ултрафиолетового излучения на животный организм
  Ընթերցել առցանց
 •  С.К. Карапетян, Л.А. Саакова. Действие ионизирующей радиации на эмбриогенез и гистогенез некоторых органов домашней птицы
  Ընթերցել առցանց

ԲՈՒՆԻԱԹՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ

 • Հր. Բունիաթյան. Վիտամին C-ն յեվ Յերեվանի խաղողի տեսակները
  Ընթերցել առցանց
 • Бунятян Г. Х. Условное, внутреннее торможение и его роль в обмене веществ
  Ընթերցել առցանց
 • Бунятян Г. Х. Новые данные о функциональной биохимии мозга
  Ընթերցել առցանց
 • Бунятян Г. Х. Проблемы нейрохимии
  Ընթերցել առցանց

ԳՈՒԼՔԱՆՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ

 • Գուլքանյան Վ. Հ. Ցորենի ներսորտային խաչաձևումը
  Ընթերցել առցանց
 • Գուլքանյան Վ. Հ. Ի.Վ. Միչուրինի և Տ.Դ. Լիսենկոյի ուսմունքի լայն կիրառման համար
  Ընթերցել առցանց
 • Գուլքանյան Վ. Հ. Ցորենի սելեկցիայի և սերմնաբուծության մասին
  Ընթերցել առցանց
 • Գուլքանյան Վ. Հ. Եգիպտացորենը և նրա մշակությունը
  Ընթերցել առցանց
 • Гулканян В. О. Хирургия хлопчатника
  Ընթերցել առցանց
 • Гулканян В. О. Фитотехника хлопчатника
  Ընթերցել առցանց

ԿՈՇՏՈՅԱՆՑ ԽԱՉԱՏՈՒՐ

 • Խ.Ս. Կոշտոյանց . Ռուս մեծ ֆիզիոլոգ Իվան Միխայլովիչ Սեչենով
  Ընթերցել առցանց
 • Х.С. Коштоянц. Физиология и теория развития (Некоторые вопросы).
  Ընթերցել առցանց
 • Физиологический журнал СССР, т. 23, в. 4-5. Коштоянц Х.С. Эволюционная физиология в СССР
  Ընթերցել առցանց
 • Научнye труды Индустр.-пед. института им. К. Либкнехта. Сер. соц.-экон., вып. 3. Коштоянц Х.С. Биологические воззрения Ламеттри.
  Ընթերցել առցանց
 • Х.С. Коштоянц. Великий русский физиолог Иван Михайлович Сеченов.
  Ընթերցել առցանց
 • Научнye труды Индустр.-пед. института им. К. Либкнехта. Сер. соц.-экон., вып. 3. Коштоянц Х.С. Биологические воззрения Ламеттри.
  Ընթերցել առցանց

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԼԵՎՈՆ

 • Լ.Ա. Հովհաննիսյան. Թերապևտիկ հիվանդների կլինիկական քննության մեթոդիկա
  Ընթերցել առցանց
 • Լ.Ա. Հովհաննիսյան. Ներքին հիվանդությունների դիագնոստիկա. Առաջին մաս
  Ընթերցել առցանց
 • Լ.Ա. Հովհաննիսյան. Ներքին հիվանդությունների կլինիկայի մի քանի ներածական հարցերի մասին
  Ընթերցել առցանց
 • Լ.Ա. Հովհաննիսյան. Կրոնը և բժշկությունը
  Ընթերցել առցանց
 • Լ.Ա. Հովհաննիսյան. Պատկերազարդում
  Ընթերցել առցանց
 • Л.А. Оганесян. О взаимоотношениях между психической и соматической сферами в клинике внутренних болезней.
  Ընթերցել առցանց
 • Л.А. Оганесян. О психологическом профиле сердечного больного.
  Ընթերցել առցանց

ՕՐԲԵԼԻ ԼԵՎՈՆ

 • Օրբելի Լ.Ա. - Ընտիր էջեր էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայից
  Ընթերցել առցանց
 • Օրբելի Լ.Ա. - Ընտիր երկեր
  Ընթերցել առցանց
 • Օրբելի Լ.Ա. - Բարձրագույն նյարդային գործութնեության հարցեր
  Ընթերցել առցանց
 • Орбели Л.А.: Воспоминания
  Ընթերցել առցանց
 • Орбели Л.А.: Избранные труды: Т.1 - Вопросы эволюционной физиологии
  Ընթերցել առցանց
 • Орбели Л.А.: Избранные труды: Т.2 - Адаптационно-трофическая функция нервной системы
  Ընթերցել առցանց
 • Орбели Л.А.: Избранные труды: Т.3 - Вопросы высшей нервной деятельности и ее развития
  Ընթերցել առցանց
 • Орбели Л.А.: Избранные труды: Т.4 - Вопросы общей физиологии и патофизиологии
  Ընթերցել առցանց
 • Орбели Л.А.: Избранные труды: Т.5 - Статьи и выступления
  Ընթերցել առցանց

ԱԼԻԽԱՆՈՎ ԱԲՐԱՀԱՄ

 • А. И. Алиханов. Слабые взаимодействия: Новейшие исследования β-распада
  Ընթերցել առցանց
 • А. И. Алиханов. Избранные труды.
  Ընթերցել առցանց

ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ ԱՐՏԵՄ

 • А. И. Алиханян. Вопросы физики элементарных частиц
  Ընթերցել առցանց
 • А. И. Алиханян, Г. Л. Баятян, Г. С. Вартанян, С. Г. Князян, А. Т. Маргарян. О возможности измерения полного сечения фоторождения ро-мезона на электронном пучке ИВФЭ без магнитного спектрометра
  Ընթերցել առցանց
 • А. И. Алиханян, Р. О. Авакян, Г. Л. Баятян. Об одной возможности получения высокомонохроматических и поляризованных фотонов
  Ընթերցել առցանց
 • A. I. Alikhanian, S. A. Kankanian, A. G. Oganessian, and A. G. Tamanian. The detection of x-ray transition radiation of 31 Gev electrons
  Ընթերցել առցանց

ԵՂԻԱԶԱՐՈՎ ԻՎԱՆ

 • И. В. Егiазаровъ. Утилизацiя водяной энергiи
  Ընթերցել առցանց
 • И. В. Егиазаров. Гидроэлектрические силовые установки
  Ընթերցել առցանց
 • И. В. Егиазаров. Гидроэлектрические силовые установки
  Ընթերցել առցանց
 • И. В. Егиазаров. Критический обзор опубликованных материалов V Селевой конференции в Баку
  Ընթերցել առցանց

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ

 • Ա. Հակոբյան . Տեսական մեխանիկա.I մաս . Ստատիկա
  Ընթերցել առցանց
 • А. А. Акопян. Техника высоких напряжений.
  Ընթերցել առցանց
 • А. А. Акопян. Техника высоких напряжений. Часть вторая
  Ընթերցել առցանց
 • Ա. Հակոբյան . Թերմոդինամիկա
  Ընթերցել առցանց
 • А. А. Акопян. Общая термодинамика.
  Ընթերցել առցանց
 • А.А. Акопян. Химическая термодинамика.
  Ընթերցել առցանց

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ՎԻԿՏՈՐ

 • Համբարձումյան Վ.Հ.: Տիեզերքի կառուցվածքը
  Ընթերցել առցանց
 • Համբարձումյան Վ. Հ.: Աստղերի էվոլուցիան և աստրոֆիզիկան
  Ընթերցել առցանց
 • Համբարձումյան Վ. Հ.: Տիեզերքի էվոլյուցիայի պրոբլեմները
  Ընթերցել առցանց
 • Համբարձումյան Վ. Հ.: Գալակտիկաներ
  Ընթերցել առցանց
 • Амбарцумян В.А.: Доклады Академии наук СССР. Т. 24
  Ընթերցել առցանց
 • Амбарцумян В.А.: Научные труды: Т. 1
  Ընթերցել առցանց
 • Амбарцумян В.А.: Проблемы Эволюции Вселенной
  Ընթերցել առցանց
 • Амбарцумян В.А.: Философские вопросы науки о вселенной
  Ընթերցել առցանց
 • Амбарцумян В.А.: Астрономия . Методология. Мировоззрение
  Ընթերցել առցանց
 • Амбарцумян В.А.: Научные труды: Т. 3
  Ընթերցել առցանց
 • Амбарцумян В.А.: Избранные статьи
  Ընթերցել առցանց

ՊԱՖՖԵՆԳՈԼՑ ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ

 • Պաֆֆենհոլց Կ. Ն. Հայաստանի և Փոքր Կովկասի նրան կից մասերի գեոլոգիական ակնարկը
  Ընթերցել առցանց
 • Պաֆֆենհոլց Կ. Ն. Մեր մոլորակի պատմությունը
  Ընթերցել առցանց
 • Паффенгольц К. Н. Геологическая карта СССР. Масштаб 1:1000000. Объяснительная записка к листу J-38 (Нахичевань)
  Ընթերցել առցանց
 • Паффенгольц К. Н. О происхождении озер Севан (Армения), Ван (Анатолия) и Урмия (Иран)
  Ընթերցել առցանց
 • Паффенгольц К. Н. Геологический очерк Кавказа
  Ընթերցել առցանց
 • Паффенгольц К. Н. Очерк магматизма и металлогении Кавказа
  Ընթերցել առցանց
 • Паффенгольц К. Н. Кавказ - Карпаты - Балканы
  Ընթերցել առցանց
 • Паффенгольц К. Н. Геологический словарь. В двух томах. Том 2. Н-Я
  Ընթերցել առցանց
 • Паффенгольц К. Н. Региональная инженерно-геологическая характеристика пород (надрудной) толщи КМА
  Ընթերցել առցանց
 • Паффенгольц К. Н. Казбек
  Ընթերցել առցանց