Click here to skip to this page's main content. Site Index

ԱԲԵՂՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ

 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Ա
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Բ
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Գ
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Դ
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Ե
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Զ
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Է
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Երկեր, Հ. Ը
  Ընթերցել առցանց
 • Մովսես Խորենացի – Պատմութիւն հայոց
  Ընթերցել առցանց
 • История древнеармянской литературы
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց Հին Գրականության Պատմություն, Գիրք Ա.
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց Հին Գրականության Պատմություն, Գիրք Բ.
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան. Ուղղագրության ռեֆորմը
  Ընթերցել առցանց
 • Մանուկ Աբեղյան - Ռուս-հայերեն ռազմական բառարան
  Ընթերցել առցանց
 • Абегян Манук: История древнеармянской литературы: Т. 1
  Ընթերցել առցանց
 • Абегян Манук: История древнеармянской литературы
  Ընթերցել առցանց

ԱՃԱՌՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ

 • Մ. Թումանյան. Բամբակի մշակությունը (պատկերազարդ)
  Ընթերցել առցանց
 • Մ. Թումանյան. Դաշտամոլախոային թավոտ վիկերի բազմահար ձևերը
  Ընթերցել առցանց
 • Մ. Թումանյան. Տեղեկաիր ՍՍՌՄ Գիտությունների Ակադեմիայի Հայկական ֆիլիալի № 1-2 (15-16)
  Ընթերցել առցանց

ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ԱՎԵՏԻՔ

 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 1
  Ընթերցել առցանց
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 2
  Ընթերցել առցանց
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 3
  Ընթերցել առցանց
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 4
  Ընթերցել առցանց
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 5
  Ընթերցել առցանց
 • Ավետիք Իսահակյան. Երկերի ժողովածու: Հտ. 6
  Ընթերցել առցանց

ՂԱՓԱՆՑՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ

 • Գրիգոր Ղափանցեան. «Հայա-Արմենական» լեզուախմբի ազակցական բովանդակութիւնը
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Լեզուների ծագումնաբանական դասակարգման հիմունքները և լեզվի զարգացման ստադիալականության մասին Ն. Մառի հայացքների քննադատությունը
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Հայոց լեզվի Պատմություն (Հին շրջան)
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Ընդհանուր լեզվաբանություն
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցեան. Լեզուաբանական դիսցիպլինաներ եւ լեզու
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Արա Գեղեցիկի պաշտամունքը
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Հաբեթական լեզվաբանությունն ու տեսությունը
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Ընդհանուր լեզվաբանություն Հ.1
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Ուրարտուի պատմությունը
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Ստալինյան ուսմունքը լեզվի մասին և հայագիտության մի քանի խնդիրներ
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան. Նոր-Բայազետի սեպագիր արձանագրությունը
  Ընթերցել առցանց
 • Գրիգոր Ղափանցյան.
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. К происхождению грузинского национального имени Khartveli
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. Историко-лингвестические работы
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. О внутренных закономерностях развития армянского языка
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. О внутренных закономерностях развития армянского языка
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. Историко-лингвистическoe значение топонимика древней Армении
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. К происхождению армянского языка
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. О взаимоотношении армянского и лазо-мегрелского языков
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. О концептуально-иделогической стороне некоторых урартских слов и выражений
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. Об Урартском божестве Шебиту
  Ընթերցել առցանց
 • Григор Капанцян. Общие элементы между урартским и хеттским языками
  Ընթերցել առցանց

ՄԱԼԽԱՍՅԱՆՑ ՍՏԵՓԱՆ

 • Ստ. Մալխասեանց. Գրաբարի համաձայնութիւնը
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեան. Ուսումնասիրութիւն Փաւստոս Բիւզանդի պատմութեան
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Սեբէոսի պատմութիւնը եւ Մ. Խորենացի
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Համառօտ պատմութիւն Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի եօթանասունեւհինգամեայ գոյութեան (1824-1899)
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Գրաբարի հոլովումը, խոնարհումը եւ նախդիրները
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Համառոտ դասընթաց հայոց հին մատենագրութեան
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասյանց. Խորենացու առեղծվածի շուրջը
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Հայերէն բացատրական բառարան, Հ. 1
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Հայերէն բացատրական բառարան, Հ. 2
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Հայերէն բացատրական բառարան, Հ. 3
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Հայերէն բացատրական բառարան, Հ. 4
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասյանց. Առակներ, ավանդություններ, անեկդոտներ
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասյանց. Մատենագիտական դիտողություններ
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Բանասիրական հետազոտություններ
  Ընթերցել առցանց
 • Ստ. Մալխասեանց. Մի հնչիւն մի գիր (Վեվագրութիւն)
  Ընթերցել առցանց
 • Վիլլիամ Շէկսպիր. Լիր Թագաւոր
  Ընթերցել առցանց
 • Վիլլիամ Շէքսպիր. Մակբեթ
  Ընթերցել առցանց

ՄԱՆԱՆԴՅԱՆ ՀԱԿՈԲ

ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ ԱՐՍԵՆ

 • Արսեն Տերտերյան. Երկեր
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Աբովյանի ստեղծագործությունը
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան.Հովհաննես Թումանեան Հայրենի եզերքի քնարերգուն
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Վ.Գ. Բելինսկի. Ռուս մեծ քննադատ-հրապարակախոս
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 1
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 2
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 3
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 4
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 5
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 6
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 7
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայոց նոր գրականության պատմություն. Պ. 8
  Ընթերցել առցանց
 • Արսէն Տէրտէրեան. Յովհաննէս Յովհաննիսեան. Սիրոյ եւ կարեկցութեան երգիչը
  Ընթերցել առցանց
 • Արսէն Տէրտէրեան. Մուրացանը որպէս մտածող եւ գեղագէտ
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հայ կլասիկներ
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Պերճ Պռոշյան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսէն Տէրտէրեան. Վահան Տէրեան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսէն Տէրտէրեան. Լեւոն Շանթ. Սէռի եւ դասալքութեան երգիչը
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Շիրվանզադեի գրական տիպերի հանրագիտարանը
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Մուրացան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսէն Տէրտէրեան. Միքայէլ Նալբանդեան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Նկատողություններ մեր գյուղագիրների մասին
  Ընթերցել առցանց
 • Արսէն Տէրտէրեան. Շիրվանզադէ
  Ընթերցել առցանց
 • Արսէն Տէրտէրեան. Նար-Դոսի ստեղծագործութիւնը
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Բրյուսովը և հայ կուլտուրան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Հակոբ Պարոնյանի ստեղծագործությունը. Առաջաբան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Րաֆֆի Սամվել. Առաջաբան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. «Գևորգ Մարզպետունին» իբրև պատմական վեպ. Առաջաբան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. Մուրացան. Առաջաբան
  Ընթերցել առցանց
 • Արսեն Տերտերյան. XII-XVII դարերի հայ աշխարհիկ գրականություն. Առաջաբան
  Ընթերցել առցանց
 • Հայոց նոր գրականություն Պրակ Ա. Համառոտ դասընթացք: Առաջաբան
  Ընթերցել առցանց

ՕՐԲԵԼԻ ՀՈՎՍԵՓ

 • Յ. Օրբելի. Անւոյ աւերակները
  Ընթերցել առցանց
 • Հ. Օրբելի. Գիտական Ուսումնասիրություններ
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Шесть Армянскихъ Надписей
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Каталогъ Анiйского Музея Древностей
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Предварительный Отчетъ о Коммандировке въ Азiатскую Турцiю
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Краткiй путеводитель по городищу Ани
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Багаванская надпись 639 г. и другiя амянскiя ктиторскiя надписи VII века
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Фрагментъ крестнаго камня съ арабской надписью въ Тифлисе
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Описание Версаля в Армянской записи 1683 года
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Две строительскiя надписи князей Камсаракановъ
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Два серебряныхъ ковша XVI века съ амянской и греческой надписями
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Армянскiя надписи на камне
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Багаванский храмъ и его надписи
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Басни средневековой Армении
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. hАсанъ Джалалъ, Князь Хаченскiй
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Развалины Ани
  Ընթերցել առցանց
 • И. Орбели. Указатель словъ и именъ къ 13 армянскимъ надписямъ VII-ого века
  Ընթերցել առցանց

ՕՐԲԵԼԻ ԼԵՎՈՆ

 • Օրբելի Լ.Ա. - Ընտիր էջեր էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայից
  Ընթերցել առցանց
 • Օրբելի Լ.Ա. - Ընտիր երկեր
  Ընթերցել առցանց
 • Օրբելի Լ.Ա. - Բարձրագույն նյարդային գործութնեության հարցեր
  Ընթերցել առցանց
 • Орбели Л.А.: Воспоминания
  Ընթերցել առցանց
 • Орбели Л.А.: Избранные труды: Т.1 - Вопросы эволюционной физиологии
  Ընթերցել առցանց
 • Орбели Л.А.: Избранные труды: Т.2 - Адаптационно-трофическая функция нервной системы
  Ընթերցել առցանց
 • Орбели Л.А.: Избранные труды: Т.3 - Вопросы высшей нервной деятельности и ее развития
  Ընթերցել առցանց
 • Орбели Л.А.: Избранные труды: Т.4 - Вопросы общей физиологии и патофизиологии
  Ընթերցել առցանց
 • Орбели Л.А.: Избранные труды: Т.5 - Статьи и выступления
  Ընթերցել առցանց